لیست دوره ها

دوره: دوره اول تدبر در قرآن (مقدمات + 4 سوره مدنی)


دوره: دوره اول تدبر در قرآن (مقدمات + 4 سوره مدنی)
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 350,000 تومان175,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 4 بخش و 24 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 4.5 ساعت می باشد
دوره: دوره دوم تدبر در قرآن (4 سوره مکی)


دوره: دوره دوم تدبر در قرآن (4 سوره مکی)
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 350,000 تومان175,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 4 بخش و 21 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 4.5 ساعت می باشد
دوره: دوره مقدماتی آموزش زبان عربی قرآنی


دوره: دوره مقدماتی آموزش زبان عربی قرآنی
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 340,000 تومان170,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 4 بخش و 26 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 5 ساعت می باشد